Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

2018-11-14T11:42:12+00:00

Attraktiv Arbetsgivarindex

Spegla arbetsvillkoren i din organisation

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

I Attraktiv Arbetsgivarindex AVI så hjälper vi dig att bearbeta och presentera 25 nyckeltal inom områdena personalstruktur, HR aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index där resultaten i din verksamhet jämförs med andra deltagande företag och organisationer. Du får också en historisk bild av utvecklingen över tid och det finns möjlighet att bryta ner mätningen på avdelningsnivå och få en intern jämförelse.

Spindeldiagram Nyckeltalsinstitutet

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

De nio nyckeltal som ingår i Attraktiv Arbetsgivarindex är

 1. Tillsvidareanställningar
 2. Genomsnittslön
 3. Karriärmöjlighet
 4. Kompetensutveckling
 5. Övertid
 6. Korttidssjukfrånvaro
 7. Personalansvar
 8. Långtidssjukfrånvaro
 9. Avgångar
 • Dina uppgifter ovan lagras och används av Nyckeltalsinstitutet. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

Jämställdhetsindex JÄMIX®

2018-11-14T11:45:57+00:00

Jämställdhetsindex JÄMIX

Spegla jämställdheten i din organisation

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation. JÄMIX är framtaget i samverkan med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet.

Med JÄMIX hjälper vi dig att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhets-området. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index.

I den rapport du får från oss jämförs resultaten i din organisation med andra deltagande företag och organisationer. Du får en bild av utvecklingen över tid som ger dig underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete.

Läs om förändringarna i diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Jämställdhetsindex JÄMIX®

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

De nio nyckeltalen som ingår i jämställdhetsindex är

 1. Yrkesgrupper
 2. Ledningsgrupp
 3. Lika karriärmöjligheter
 4. Lön
 5. Långtidssjukfrånvaro
 6. Föräldraskap
 7. Deltid
 8. Visstidsanställning
 9. Aktivt arbete
 • Dina uppgifter ovan lagras och används av Nyckeltalsinstitutet. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

Hälsoindex

2018-11-14T11:47:48+00:00

halso_stor

Hälsoindex – mäter hälsan i företaget!

Hälsoindex innehåller 9 nyckeltal som på ett enkelt och övergripande sätt presenterar hälsoläget hos medarbetarna i organisationen. Varje nyckeltal värderas och poängsätts på en skala mellan 1 – 20 poäng, resultatet redovisas i en rapport med jämförelser med andra företag och organisationer samt med den egna organisationen över tid. Genom att kartlägga hälsostatusen med hjälp av hälsoindex kan du bedriva ett målinriktat hälsoarbete och styra verksamheten mot största möjliga framgång.

Följande nio nyckeltal ingår i Hälsoindex:

1. Frisktal
2. Sjukfall
3. Rehabinflöde
4. Rehabrisk
5. Rehabresultat
6. Korttidssjukfrånvaro
7. Långtidssjukfrånvaro
8. Friskvård
9. Arbetsmiljöarbete

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

 • Dina uppgifter ovan lagras och används av Nyckeltalsinstitutet. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

Nyckeltal utländsk bakgrund

2018-11-14T11:51:21+00:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg ”mångfalden” i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen.

Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med ”Utländsk bakgrund”, för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

Nyckeltalen inom utländsk bakgrund, visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen ser ut i företaget/organisationen.

Inom utländsk bakgrund hjälper vi dig att bearbeta, kartlägga och presentera följande nyckeltal

• Medianålder
• Genomsnittslön
• Andel kvinnor och män
• Andel chefer
• Andel tillsvidareanställda
• Andel heltidsanställda
• Andel rekryterade
• Andel avgångar
• Andel högskolekompetens
• Anställningstid

Organisationsspecifika nyckeltal kan även tas fram enligt önskemål, exempel på sådana nyckeltal:
• Verksamhetsområde
• Befattningsnivå
• Yrkesgrupper
Etc.

Företagets/organisationens personal delas in efter bakgrund enligt följande:

• Svensk bakgrund
• Nordisk bakgrund
• Europeisk bakgrund
• Utomeuropeisk bakgrund

Definitionen till utländsk bakgrund är den som SCB använder som standard:
utländsk bakgrund = själv född utrikes eller bägge föräldrarna födda utrikes.
Om föräldrarna är födda i olika områden (t ex Norden och utom Europa) utgår man från var man själv är född.

För de företag och organisationer som önskar dela in i ytterligare områden, förutom ovanstående, som till exempel, asien, afrika, syd/nordamerika osv. så är det fullt möjligt, förutsatt att personalgrupperna är tillräckligt stora för att kartlägga.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

 • Dina uppgifter ovan lagras och används av Nyckeltalsinstitutet. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

Hållbarhetsrapport

2018-02-27T08:39:02+00:00

Hållbarhetsredovisning – HR nyckeltal

Från och med januari 2017 gäller ett nytt och viktigt EU-direktiv som resulterat i en lag SFS
2016:947 som styr ändringar i årsredovisningslagen. Ändringarna innebär att företag och ideella
ska upprätta en hållbarhetsrapport i årsredovisningen med icke-finansiella upplysningar inom
fyra områden:

1. Miljö.
2. Sociala förhållanden och personal.
3. Respekt för mänskliga rättigheter.
4. Motverkande av korruption.

Bakgrunden till ändringsdirektivet är att ge de kompletterande upplysningar som krävs för en
ökad förståelse för företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenser av dess
verksamhet. Uppgifter som rör miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga
rättigheter och bekämpning av korruption och mutor nämns uttryckligen i direktivet.

Företag där två av följande tre kriterier uppfylls berörs av de nya lagkraven:

1. Fler än 250 anställda under de två senaste räkenskapsåren.
2. En balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren på mer än 175 miljoner kronor.
3. En nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som överstiger 350 miljoner kronor.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla ett antal icke-finansiella indikatorer som komplement till den finansiella delen i redovisningen. Här ingår en utökad information om personal och sociala förhållanden. Exempel på upplysningar som efterfrågas är uppgifter om arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hur information och samråd sker med arbetstagarrepresentanter.

Formerna för hur rapporteringen ska se ut är öppen för verksamheten att utforma. Hållbarhetsrapporten måste senast vara upprättade i samband med att årsredovisningen upprättas och kan ingå som en del i verksamhetsberättelsen. Då lagen om ändring i årsredovisningslagen trädde i kraft 1 januari 2017, blir hållbarhetsrapporten aktuell första gången enligt lagstiftningen för räkenskapsåret som inleds 1 januari 2017.

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?
Kontakta oss på tel 08-402 00 29
eller mejla oss på: info@nyckeltal.se
eller fyll i intresseformuläret nedan!

Se ett exempel på Nyckeltalsinstitutets Hållbarhetsrapport

Beställ här
 • Dina uppgifter ovan lagras och används av Nyckeltalsinstitutet. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.