Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

2018-12-11T22:16:45+00:00

Attraktiv Arbetsgivarindex

Spegla arbetsvillkoren i din organisation

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

I Attraktiv Arbetsgivarindex AVI så hjälper vi dig att bearbeta och presentera 25 nyckeltal inom områdena personalstruktur, HR aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index där resultaten i din verksamhet jämförs med andra deltagande företag och organisationer. Du får också en historisk bild av utvecklingen över tid och det finns möjlighet att bryta ner mätningen på avdelningsnivå och få en intern jämförelse.

Spindeldiagram Nyckeltalsinstitutet

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

De nio nyckeltal som ingår i Attraktiv Arbetsgivarindex är

 1. Tillsvidareanställningar
 2. Genomsnittslön
 3. Karriärmöjlighet
 4. Kompetensutveckling
 5. Övertid
 6. Korttidssjukfrånvaro
 7. Personalansvar
 8. Långtidssjukfrånvaro
 9. Avgångar

Jämställdhetsindex JÄMIX®

2018-12-11T22:17:27+00:00

Jämställdhetsindex JÄMIX

Spegla jämställdheten i din organisation

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation. JÄMIX är framtaget i samverkan med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet.

Med JÄMIX hjälper vi dig att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhets-området. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index.

I den rapport du får från oss jämförs resultaten i din organisation med andra deltagande företag och organisationer. Du får en bild av utvecklingen över tid som ger dig underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete.

Läs om förändringarna i diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Jämställdhetsindex JÄMIX®

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

De nio nyckeltalen som ingår i jämställdhetsindex är

 1. Yrkesgrupper
 2. Ledningsgrupp
 3. Lika karriärmöjligheter
 4. Lön
 5. Långtidssjukfrånvaro
 6. Föräldraskap
 7. Deltid
 8. Visstidsanställning
 9. Aktivt arbete

Hälsoindex

2018-12-11T22:17:56+00:00

halso_stor

Hälsoindex – mäter hälsan i företaget!

Hälsoindex innehåller 9 nyckeltal som på ett enkelt och övergripande sätt presenterar hälsoläget hos medarbetarna i organisationen. Varje nyckeltal värderas och poängsätts på en skala mellan 1 – 20 poäng, resultatet redovisas i en rapport med jämförelser med andra företag och organisationer samt med den egna organisationen över tid. Genom att kartlägga hälsostatusen med hjälp av hälsoindex kan du bedriva ett målinriktat hälsoarbete och styra verksamheten mot största möjliga framgång.

Följande nio nyckeltal ingår i Hälsoindex:

1. Frisktal
2. Sjukfall
3. Rehabinflöde
4. Rehabrisk
5. Rehabresultat
6. Korttidssjukfrånvaro
7. Långtidssjukfrånvaro
8. Friskvård
9. Arbetsmiljöarbete

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Nyckeltal utländsk bakgrund

2018-12-11T22:18:26+00:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg ”mångfalden” i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen.

Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med ”Utländsk bakgrund”, för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

Nyckeltalen inom utländsk bakgrund, visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen ser ut i företaget/organisationen.

Inom utländsk bakgrund hjälper vi dig att bearbeta, kartlägga och presentera följande nyckeltal

• Medianålder
• Genomsnittslön
• Andel kvinnor och män
• Andel chefer
• Andel tillsvidareanställda
• Andel heltidsanställda
• Andel rekryterade
• Andel avgångar
• Andel högskolekompetens
• Anställningstid

Organisationsspecifika nyckeltal kan även tas fram enligt önskemål, exempel på sådana nyckeltal:
• Verksamhetsområde
• Befattningsnivå
• Yrkesgrupper
Etc.

Företagets/organisationens personal delas in efter bakgrund enligt följande:

• Svensk bakgrund
• Nordisk bakgrund
• Europeisk bakgrund
• Utomeuropeisk bakgrund

Definitionen till utländsk bakgrund är den som SCB använder som standard:
utländsk bakgrund = själv född utrikes eller bägge föräldrarna födda utrikes.
Om föräldrarna är födda i olika områden (t ex Norden och utom Europa) utgår man från var man själv är född.

För de företag och organisationer som önskar dela in i ytterligare områden, förutom ovanstående, som till exempel, asien, afrika, syd/nordamerika osv. så är det fullt möjligt, förutsatt att personalgrupperna är tillräckligt stora för att kartlägga.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Hållbarhetsrapport

2019-01-30T09:08:47+00:00

Hållbarhetsredovisning – HR nyckeltal

Hållbarhetsredovisning enligt ÅRL (Årsredovisningslagen) kräver att företag redovisar sin affärsmodell, policy, styrning och uppföljning, risker och riskhantering samt resultatindikatorer inom fem områden:

1. Miljö.
2. Sociala förhållanden
3. Personal.
4. Mänskliga rättigheter.
5. Antikorruption.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla ett antal icke-finansiella indikatorer som komplement till den finansiella delen i redovisningen. Här ingår en utökad information om personal och sociala förhållanden. Exempel på upplysningar som efterfrågas är uppgifter om arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hur information och samråd sker med arbetstagarrepresentanter.

Företag där två av följande tre kriterier uppfylls berörs av lagkravet:

1. Fler än 250 anställda under de två senaste räkenskapsåren.
2. En balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren på mer än 175 miljoner kronor.
3. En nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som överstiger 350 miljoner kronor.

Formerna för hur rapporteringen ska se ut är öppen för verksamheten att utforma. Hållbarhetsrapporten måste senast vara upprättade i samband med att årsredovisningen upprättas och kan ingå som en del i verksamhetsberättelsen.

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?
Kontakta oss på tel 08-402 00 29
eller mejla oss på: info@nyckeltal.se
eller fyll i intresseformuläret nedan!

Se ett exempel på Nyckeltalsinstitutets Hållbarhetsrapport

Beställ här

Konsultuppdrag

2018-12-11T22:19:43+00:00

konsultuppdrag Nyckeltalsinstitutet

Anlita oss som konsulter för Nyckeltal

Vi arbetar dagligen med utmaningar, problemlösning och kreativa processer, främst inom HR och med olika ledningsgrupper. Våra expertområden inom HR business, personalekonomi, företagsekonomi, strategiskt HR arbete, jämställdhet och mångfald, ger oss möjlighet att ge stöd i ett antal olika former. Med hjälp av någon av våra konsulter kan du till exempel få en facilitator till den viktiga workshopen, en projektledare till förändringsarbete, en analytiker och statistiker som hjälp till HR arbetet eller en mentor till den nya projektledaren.

kaffebord_2000

Behöver ni hjälp?

Vill du veta mer eller boka tid för möte för diskussion om upplägg?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

People Plan Dialogue

2019-01-30T09:27:20+00:00

1.Nyckeltalsduken

”Det vi pratar om, det gör vi – om vi mäter”

Citat Professor Bino Catasús

Personalekonomiska nyckeltal visar VAR på kartan vi är och VART vi bör gå. För att ta de rätta besluten och göra rätt prioriteringar behöver vi ha en dialog kring HUR vi bör göra. Pepople Plan Dialogue lotsar oss genom ett flertal frågeställningar som avslutas i en konkret HANDLINGSPLAN.

Att arbeta med dialogdukar är en uppskattad metod som skapar stora möjligheter till interaktion och engagemang. Resultatet är beroende av aktiv medverkan från samtliga deltagare. Denna metod är väl prövad under många år och i skiftande sammanhang och fungerar mycket bra.

Metodiken i Pepople Plan Dialogue, bygger på att man i en grupp med 3-6 personer, aktivt arbetar tillsammans och involverar alla i gruppen. Arbetet utgår från Pepople Plan Dialogue med tydliga uppgifter och frågor. Instruktioner, uppgifter och frågor är skrivna med text vänd utåt så att alla i gruppen på ett naturligt sätt kan läsa, förklara för de övriga i gruppen och göra noteringar. Gruppen följer instruktionerna och löser de uppgifter som ingår.

Pepople Plan Dialogue – en dialogduk med frågor

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram Pepople Plan Dialogue, som innehåller tre frågeområden för gruppen att arbeta igenom. Alla lösningar och svar kräver dialog och engagemang. Därmed blir deltagarna samtidigt gemensamt ansvariga för resultatet. Pepople Plan Dialogue används även som ett stort anteckningsblock vilket innebär att alla svar förs in på duken enligt de instruktioner som framgår. Anteckningarna på dialogduken sammanställs och utgör sedan underlag för det fortsatta arbetet.

Samtidigt som anteckningarna är viktiga för kommande arbete, så konstaterar många som arbetat med dialogdukar, att det är de goda och medvetandegörande samtalen som haft störst betydelse.

Arbetet med Pepople Plan Dialogue skapar en ökad förståelse för organisationens verksamhet där nyckeltalen kopplas till verksamhetsmål och strategier. Detta skapar i sin tur en förstärkt vi-känsla i organisationens utvecklingsarbete.

Vill du veta mer om Pepople Plan Dialogue och hur denna metodik kan stärka arbetet med HR nyckeltalen och verksamhetsstyrningen?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Workshop

2018-12-11T22:21:08+00:00

workshop personalekonomi HR nyckeltal

En workshop kan vara rätt väg att gå!

Varje företag och organisation har sina egna interna behov av kompetensutveckling i olika former. Därför erbjuder vi på Nyckeltalsinstitutet möjligheten att specialanpassa  en workshop för just er verksamhet.
Det innebär att workshopen skräddarsys för att passa er verksamhets specifika behov och mål samt anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och roll.

En workshop kan handla om:

 1. HR Business
 2. Jämställdhetsarbete
 3. Strategiska nyckeltal
 4. Ekonomisk argumentation
 5. Hälsoekonomi

Våra kunskaper och expertisroller finns främst inom HR och Ekonomi.

Vad är ert behov?

Är du i behov att att ta fram beslutsunderlag, kartlägga, välja ut nyckeltal eller räkna på aktiviteter?

Vill du veta mer eller boka tid för möte för diskussion om upplägg?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Rapporter

2018-04-26T14:49:12+00:00

Andra rapporter

 • HBTQ Rapport 2015

  Nyckeltalsinstitutet har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning som kartlägger hur ett antal svenska företag och organisationer arbetar med HBTQ-frågor.


 • Kandidatuppsatsen ”Tal om personal-snack,siffror eller styrverktyg?”

  Visar hur personalnyckeltal fungerar som styrverktyg i strategiskt personalarbete på central och lokal nivå i kommunal verksamhet. Sofia Friberg, Anni Kolokotroni och Evelina Rickfält har gjort kvalitativa intervjuer inom Stockholms stad och dragit slutsatsen av det empiriska materialet, att personalnyckeltal ofta men inte alltid. Men de bidrar till diskussion och synliggörande.

 • Vinster med att förebygga ohälsa

  Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?
  Läs Anders Johréns rapport, gjord på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013.

 • Revisionens roll i bolagsstyrningen

  Forskarrapport skriven av Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet, Niclas Hellman, tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm, och Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester. På uppdrag av SNS vars syfte är att belysa revisionens förutsättningar och utmaningar med utgångspunkt i internationell forskning och aktuella svenska exempel.

 • What gets measured gets done

  Hur är det egentligen?

  Läs Professor Bino Catasús forskning om ordspråket

Våra böcker

2018-12-12T13:09:50+00:00

Botanisera i våra utgivna böcker, beställ här!

Beställ här

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi

Boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för individ, organisation och samhälle” (2012) vänder sig till dig som är intresserad av hälsoinsatser och en hälsofrämjande organisation. Boken innehåller bland annat samband mellan livsstil, arbetsförmåga och företagsekonomi.

Författare är Gunnar Andersson, doktor i medicinsk vetenskap från HPI och Anders Johrén, ekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet.

Boken är utgiven av HPI Health Profile Institute. ISBN: 978-91-637-1793-2

Boken finns att beställa via Nyckeltalsinstitutet.

Pris: 265 :- exklusive porto och moms.

Beställ här

Boken om personalekonomi

I ”Boken om personalekonomi” (2012) får du svar på frågor som:
-Vad är personalekonomi?
-Hur används personalekonomiska kalkyler?
-Vad är personalekonomisk verksamhetsstyrning?
-Hur kommuniceras personalekonomi?

Författare: Professor Bino Catasús, docent Olle Högberg och Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.

”Boken om personalekonomi” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.

Boken har ISBN: 978-91-47-08717-4

Pris: 280:- exklusive porto och moms.

Beställ här

Boken om nyckeltal

I ”Boken om nyckeltal” (2017) får du svar på frågor som:

Vad har nyckeltal med strategi att göra?

Vilka nyckeltal är bäst att använda för att styra mot framgång?

Vad är viktigt att se upp med när nyckeltalen ska konstrueras?

Hur kan nyckeltalen användas för jämförelser – över tiden eller med andra organisationer?

Författare: Bino Catasús, Olle Högberg och Anders Johrén.

”Boken om nyckeltal” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.

Boken har ISBN: 9789147112005

Pris: 280 :- exklusive porto och moms.

Beställ här

Personalekonomi idag

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.

Vad kostar egentligen en hög personalomsättning, friskvård eller sjukfrånvaro? Kan man beräkna värdet av bra rekrytering eller synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen? Går det över huvud taget att räkna på personal?

Författare: Anders Johrén och Ulf Johansson.

”Personalekonom idag” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91-47-12254-7.

Pris: 265:- exklusive porto och moms.

Beställ här

Drömarbetsgivaren

De 10 budorden för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet.

En handbok för chefer som vill bli förstahandsvalet hos dagens, samt morgondagens, medarbetare.

Författare: Svante Randlert.

”Drömarbetsgivaren” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91 88193 54 4

Pris: 250:- exklusive porto och moms.

Bokbeställning

Kontaktuppgifter

Fakturaadress

Frakt + moms tillkommer