Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2018-12-11T22:18:58+00:00

Project Description

Hållbarhetsredovisning – HR nyckeltal

Från och med januari 2017 gäller ett nytt och viktigt EU-direktiv som resulterat i en lag SFS
2016:947 som styr ändringar i årsredovisningslagen. Ändringarna innebär att företag och ideella
ska upprätta en hållbarhetsrapport i årsredovisningen med icke-finansiella upplysningar inom
fyra områden:

1. Miljö.
2. Sociala förhållanden och personal.
3. Respekt för mänskliga rättigheter.
4. Motverkande av korruption.

Bakgrunden till ändringsdirektivet är att ge de kompletterande upplysningar som krävs för en
ökad förståelse för företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenser av dess
verksamhet. Uppgifter som rör miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga
rättigheter och bekämpning av korruption och mutor nämns uttryckligen i direktivet.

Företag där två av följande tre kriterier uppfylls berörs av de nya lagkraven:

1. Fler än 250 anställda under de två senaste räkenskapsåren.
2. En balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren på mer än 175 miljoner kronor.
3. En nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som överstiger 350 miljoner kronor.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla ett antal icke-finansiella indikatorer som komplement till den finansiella delen i redovisningen. Här ingår en utökad information om personal och sociala förhållanden. Exempel på upplysningar som efterfrågas är uppgifter om arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hur information och samråd sker med arbetstagarrepresentanter.

Formerna för hur rapporteringen ska se ut är öppen för verksamheten att utforma. Hållbarhetsrapporten måste senast vara upprättade i samband med att årsredovisningen upprättas och kan ingå som en del i verksamhetsberättelsen. Då lagen om ändring i årsredovisningslagen trädde i kraft 1 januari 2017, blir hållbarhetsrapporten aktuell första gången enligt lagstiftningen för räkenskapsåret som inleds 1 januari 2017.

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?
Kontakta oss på tel 08-402 00 29
eller mejla oss på: info@nyckeltal.se
eller fyll i intresseformuläret nedan!

Se ett exempel på Nyckeltalsinstitutets Hållbarhetsrapport

Beställ här

Project Details